Odeslání papírového dopisu přes internet

Napište dopis, vyplňte adresáta a my se postaráme o doručení papírového dopisu do schránky.

Obchodní podmínky pro poskytování služby - Online zaslání dopisu

Provozovatelem služby je společnost Zelená pošta CZ s.r.o. se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, spisová značka 81743, IČO: 61460125.

Obecná ustanovení

 • Obchodní podmínky služby Online zasílání dopisů (dále jen „OP”) upravují vztah mezi Provozovatelem služby a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „Zákazník”) při poskytování služby Online zasílání dopisu (dále jen „Služba”)
 • Tyto OP jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový), ve znění pozdějších předpisů.
 • Služba umožňuje podání poštovních zásilek elektronickou formou dále popsaným způsobem. Provozovatel zprostředkuje jejich zpracování a podání do poštovní sítě společnosti Česká pošta s.p. (dále jen „Dodavatel služeb”).
 • Celková cena za poskytnutí Služby se skládá z ceny za poštovní službu, která je dodána a Dodavatelem služeb v původní výši a z ceny za zpracování zásilek.
 • Prostřednictvím Služby lze odeslat v jedné poštovní zásilce maximálně 8 listů velikost A4 ve formátu PDF dle specifikace uvedené v těchto Obchodních podmínkách.

Vymezení pojmů

 • Zásilka - souhrn informací obsahující soubory v datovém formátu pdf, informace o odesílateli, adresátovi a způsob odeslání.
 • Elektronická objednávka - objednávka Služeb prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách http://www.listonoska.cz

Vznik smluvního vztahu a způsob platby

 • Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem je uzavřena v souladu s ustanovením § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím internetu potvrzením vyplněné a odeslané Elektronické objednávky na portálu www.listosnoska.cz.
 • Zákazník může Službu uhradit výhradně pomocí platební karty.
 • Cena služby je zákazníkovi automaticky vypočítána před odesláním objednávky.
 • V případě neuhrazení Služby nebude Služba realizována v celém rozsahu - Dopis nebude podán Dodavateli služeb k odeslání.
 • Provozovatel není poskytovatelem poštovní služby. Provozovatel službu zprostředkovává od Dodavatele služeb jménem a na účet Zákazníka a přeúčtovává ji Zákazníkovi v souladu s § 36 odst. 11 tohoto zákona.

Práva a povinnosti provozovatele

 • Neprodleně po uhrazení Služby zákazníkem podat dopis Dodavateli služeb k realizování Zásilky.
 • Zajistit v rámci poskytování Služby odpovídající bezpečnost elektronické komunikace s přihlédnutím k rizikům obvykle předvídaným v čase poskytování této služby a s vynaložením komerčně přiměřených nákladů.
 • Provozovatel odpovídá za dopis do doby od jeho převzetí od uživatele po jeho podání Dodavateli služby - Česká pošta s.p.
 • Provozovatel neodpovídá za nedoručení dopisu zaviněním přírodními vlivy a živelnými katastrofami.
 • Provozovatel neodpovídá za škodu, která vznikla nesprávným užíváním aplikace.

Povinnosti Zákazníka

 • Vyplňovat reálné údaje o své osobě - Odesílateli.
 • Uhradit za využití Služby Provozovateli ceny uvedené v objednávce.
 • Využívat službu pouze k legálním účelům.

Reklamace a odstoupení od smlouvy

 • Provozovatel neprovádí kontrolu adresních údajů zadaných Zákazníkem, a proto neodpovídá za případnou nedoručitelnost zpracovaných zásilek z důvodu chybných adresních údajů. Za obsahovou správnost tištěných dokumentů odpovídá Zákazník.
 • Zákazník má dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právo na odstoupení od Smlouvy do 14 dnů, nebyla-li Služba spotřebována.
 • Služba je spotřebována v celém rozsahu v okamžik připsání platby na účet provozovatele.
 • Neprodleně po uhrazením Služby Zákazníkem, vznikají Provozovateli náklady v plném rozsahu a je postupováno dle § 1834 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Zákazník je povinen uplatňovat reklamace pomocí elektronické pošty na email: info@listonoska.cz.

Ochrana osobních údajů a poštovního tajemství

 • Provozovatel tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje související s těmito Obchodními podmínkami budou uchovány a zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále jako „Nařízení GDPR“) a že nebudou poskytnuty třetím stranám s výjimkou Provozovatele poštovních služeb v případech nezbytných pro plnění z těchto Obchodních podmínek.
 • Provozovatel je pro účely Obchodních podmínek považován za zpracovatele osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení GDPR.
 • Provozovatel je povinen postupovat při zpracování osobních údajů zákazníků Zákazníka podle těchto Obchodních podmínek s odbornou péčí, řídit se pokyny Zákazníka a jednat v souladu se zájmy Zákazníka.
 • Zákazník tímto pověřuje Provozovatele zpracováním osobních údajů zákazníků Zákazníka v rozsahu potřebném pro poskytování služeb Provozovatele podle těchto Obchodních podmínek, a to po dobu nezbytně nutnou pro realizaci práva a povinností těchto Obchodních podmínek. Zákazník dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit Provozovatele ke zpracovávání osobních údajů zákazníků Provozovatele v rozsahu, za účelem a na dobu v těchto Obchodních podmínkách stanoveném. Osobními údaji podle těchto Obchodních podmínek se rozumí zejména jméno a příjmení zákazníků Zákazníka, jejich adresa, případně další osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro realizace práv a povinností z těchto Obchodních podmínek.
 • Zákazník tímto uděluje povolení pro zapojení dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů zákazníků Zákazníka v rozsahu potřebném pro poskytování služeb Provozovatele podle těchto Obchodních podmínek, konkrétně:
 • a) Poddodavatele, a to zejména pro účely fyzického zpracování zásilky a předání zásilky Provozovateli poštovních služeb; a b) Provozovatele poštovních služeb, a to zejména pro účely doručení zásilky adresátovi.
 • Zákazník tímto uděluje Provozovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů zákazníků Zákazníka. Provozovatel má povinnost písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a to formou uveřejnění těchto dalších zpracovatelů na svých webových stránkách, a to včetně případné aktualizace tohoto seznamu, a poskytnout Správci možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Provozovatel musí uložit dalším zpracovatelům osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou stanoveny v těchto Obchodních podmínkách, neplynou-li dalším zpracovatelům z právních předpisů.
 • Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, případně též v tištěné podobě.
 • Zákazník je povinen osobní údaje zákazníků Zákazníka uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně v osobních údajích. Zákazník je rovněž povinen plnit informační povinnost ve vztahu k zákazníkům Zákazníka dle čl. 13 Nařízení GDPR a umožnit subjektu údajů výkon jeho práv zejména podle čl. 15 až 18, 21 a 22 Nařízení GDPR.
 • Provozovatel je povinen ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení GDPR chránit osobní údaje zákazníků Zákazníka, které mu byly zpřístupněny k plnění těchto Obchodních podmínek. Provozovatel je zejména povinen:
 • a) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích zákazníků Zákazníka, přičemž tato povinnost trvá i po zániku těchto Obchodních podmínek, a zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti přicházejí do styku s osobními údaji zákazníků Zákazníka podle těchto Obchodních podmínek; b) přijmout taková opatření personálního, technického a organizačního charakteru, aby při jakémkoli nakládání s osobními údaji zákazníků Zákazníka podle těchto Obchodních podmínek nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracování, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů; c) zpracovávat pouze osobní údaje zákazníků Zákazníka v podobě přesně tak, jak je získá od Zákazníka, v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny a uchovávat osobní údaje zákazníků Zákazníka pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování; d) nevyužívat osobní údaje zákazníků Zákazníka pro vlastní potřebu, pro potřeby vlastní podnikatelské činnosti a ani pro účely reklamy, dále pak neposkytovat a nezpřístupňovat osobní údaje zákazníků Zákazníka třetím osobám, s výjimkou Provozovatele poštovních služeb; e) dodržovat ostatní ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů, Nařízení GDPR (zejména dle čl. 28 Nařízení GDPR) či jiného právního předpisu.
 • Provozovatel je povinen vždy po splnění služby podle těchto Obchodních podmínek či po uplynutí doby nezbytně nutné pro realizací práv a povinností z těchto Obchodních podmínek zlikvidovat osobní údaje zákazníků Zákazníka, nestanoví-li právní předpis jinak, a neexistuje-li jiný právní důvod, pro který mohou být dále zpracovány.
 • Informace a údaje o zásilkách a o službách k nim poskytovaným kromě informací statistického charakteru, z kterých nevyplývá, kdo byl odesílatelem nebo adresátem, obsah zásilky (listovní tajemství) nebo obsah ostatních zásilek jsou předmětem poštovního tajemství. Každý, kdo přijde do styku s poštovním tajemstvím, je povinen zachovávat mlčenlivost a zabránit, aby se s ním seznámila jiná osoba. Provozovatel neodpovídá za únik informací a údajů o zásilkách a o obsahu zásilek, pokud je možnost jejich přímého přečtení, rozmnožení nebo jiného nechráněného získání před jejich podáním od odesílatele nebo po jejich dodání adresátovi.
 • Doklady a údaje o zásilce uchovává Provozovatel tři roky ode dne převzetí zásilky, pokud jde o podací doklady, nebo tři roky ode dne dodání, pokud jde o dodací doklady a doklady a údaje o poskytnuté poštovní službě tři roky ode dne jejich poskytnutí.

Specifikace PDF souboru

Základní specifikace: PDF soubor o rozměru A4, orientaci listu na výšku, bez uzamčení a upravitelných formulářových polí.

Níže uvedená podrobná specifikace obsahuje doporučené postupy a pokyny pro tvůrce tiskových dat. Pro správnou reprodukci a zpracování PDF dokumentů musí tyto dokumenty splňovat následující požadavky:

 • Verze PDF dokumentu by měla být 1.3. Nesmí by být menší než 1.3 a větší než 1.6

 • Při tvorbě PDF souboru využít doporučení z normy PDF/X‐1a:2001

 • PDF dokument nesmí obsahovat zabezpečení a nesmí v něm být zakázán tisk

 • PDF dokument nesmí obsahovat skryté objekty, které se nebudou tisknout

 • PDF dokument nesmí obsahovat hypertextové odkazy

 • Přiřadit dokumentu barevný profil CMYK: ISO Coated FOGRA39

 • Ze všech průhledných grafických objektů odstranit průhlednost

 • Nepoužívat Type3 písma, používat TrueType nebo OpenType písma

 • Vložit všechna použitá písma do PDF dokumentu

 • Obrázky rotovat v násobcích 90°, nepoužívat zkosené obrázky

 • V PDF dokumentu nepoužívat obrázky s 16bity na barevný kanál

 • U vložených obrázků nepoužívat JPEG2000 kompresi a u ostatních kompresí volit nejvyšší kvalitu

 • Pokud možno sloučit pozadí a vektorové obrázky s průhledností nebo přechody do jedné vrstvy

Závěrečná ustanovení

 • Provozovatel si vyhrazuje právo tyto OP v návaznosti na vývoj právního řádu a svou obchodní politiku měnit, doplňovat, nebo je rušit vydáním nových obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 24.5.2018.

Vytvořeno s k Vašim nohám.